נטלי
היי איריס , מה שלומך ? רציתי ממש שוב להודות לכם על כל היחס והאכפתיות שליוויתם ...
[לידיעה המלאה]
אורית אמר
שלום איריס,אבקש להוסיף אותי למאגר שלכם כדי שאוכל להיות מעודכנת ...
[לידיעה המלאה]
דנה גונן
רציתי להודות לכם על הקורס שהועבר ונוהל על ידכם.
למדתי המון גם לעבודה וגם ...
[לידיעה המלאה]
 הקיץ בפתח- הוראות להעסקת בני נוער

לקראת חופשת הקיץ הקרבה, עולות מידי פעם שאלות בנוגע לזכויותיו של הנוער העובד,להלן תמצית קצרה של אותם זכויות .

גיל העסקה

במהלך חופשת הקיץ אסור להעסיק נוער מתחת לגיל 14. נער שמלאו לו 14 אך לא מלאו לו 15 ניתן להעסיק רק בעבודות קלות שאין בהן כדי להזיק לבריאותו ולהתפתחותו.

פנקס עבודה ואישור רפואי

החוק מטיל על המעסיק לדרוש מבני הנוער להוציא פנקס עבודה, כתנאי להעסקתם. את הפנקס, צריכים בני הנוער להוציא בלשכות שירות התעסוקה הקרובה למקום מגוריהם. עליהם להצטייד בתעודת זהות שלהם או של אחד ההורים שבה הם רשומים (כולל הספח), אישור מרופא המשפחה ובשתי תמונות.

חוק הודעה לעובד

חובה למסור לכל נער ונערה תוך 7 ימים מיום תחילת העבודה, טופס שקבוע בתקנות שבו מפורט בין היתר:

זהות המעביד והעובד, תאריך תחילת העבודה ומשך התקופה, עיקרי התפקיד של העובד, פרטי שמו ותפקידו של הממונה הישיר של העובד, גובה השכר לשעה של העובד, אורכו של יום העבודה ושל שבוע העבודה .

שעות עבודה

מותר להעסיק בני נוער לכל היותר 8 שעות ביום, ולא יותר מ - 40 שעות בשבוע בסה"כ.

 צעירים בני 16 ומעלה, מותר להעסיקם עד 9 שעות ובלבד ששבוע העבודה לא יעלה על 40 שעות שבועיות.

 העבודה בשעות נוספות אסורה. אין להעסיק בני נוער במנוחה השבועית, ואין אפשרות לקבל היתר לכך.

הפסקות - לאחר שש שעות עבודה חובה לתת לבני הנוער העובדים הפסקה של 45 דקות למנוחה ולסעודה, מתוכן לפחות חצי שעה רצופה. ההפסקה היא בדרך כלל על חשבון בני הנוער . חשוב לסכם מראש את עניין ההפסקה כדי למנוע מחלוקת.

עבודת לילה - החוק קובע כי  בין השעות 20.00 בערב ל- 08.00 בבוקר אין להעסיק בני נוערשגילם מתחת ל- 16. בין השעות 22.00 בערב ל- 06.00 בבוקר, אין להעסיק בני נוער שגילם הוא 16 עד 18, אלא לפי היתר ממשרד התמ"ת בהתקיים נסיבות מיוחדות, וגם זאת לא יאוחר מהשעה 23.00. 

רישום שעות העבודה חובה על המעביד לנהל מערכת רישום שעות נוכחות. 

חופשה שנתית - בעד ארבע השנים הראשונות לעבודה, זכאי הנער ל- 18 ימי חופשה בשנה בעד תקופת הקיץ יש לחשב את החלק היחסי.

 

 

 

 

שכר המינימום לבני נוער עובדים נכון ליום 1.6.2010 

להלן טבלת השכר החודשי /שעתי לפי חוק שכר מינימום ,חשוב להדגיש כי משרה מלאה שווה ל- 173 שעות חודשיות ,ולא יותר מ- 40 שעות שבועיות.

גם ובמידה והמבקש רוצה לעבוד בשכר נמוך מהמופיע בטבלה ,חל איסור מוחלט על המעסיק לשלם סכום הנמוך משכר מינימום .

גיל

אחוז משכר מינימום

שכר חודשי

(עד 40 שעות שבועיות)

שכר לשעה בש"ח

עד 16

70%

2,695.13 ₪

15.58 ₪

עד 17

75%

2,887.63 ₪

16.69 ₪

עד 18

83%

3,195.65 ₪

18.47

חניך

(כהגדרתו בחוק החניכות)

60%

2,310.11 ₪

13.35

 

התשלום החל מהשעה הראשונה להעסקתו של החניך ,אין מושג של "שעות התנסות" ,"שעות הכנה" ,גם ובמידה לדוגמא יש הערכות לקייטנות לפני המועד הרשמי להעסקה ,יש חובה לשלם גם את אותם שעות הכנה.

נסיעות לעבודה - בנוסף לשכר העבודה, בני הנוער זכאים להחזר הוצאות הנסיעה ממקום מגוריהם אל מקום העבודה ובחזרה, ואולם סכום ההוצאות שיוחזרו לא יעלה על 23.70 ₪ ליום עבודה.

 אחריות המעסיק לבדוק שאכן יש לעובד אמצעי תחבורה להגיע ולצאת מהעבודה.

קנסות ועונשים - אין  להטיל על בני הנוער העובדים קנסות או עונשים, כל ניכוי מהשכר, בגין "קנסות", "נזקים" וכיוצא באלה אסור, כל עוד לא הותר עפ"י החוק .

מס הכנסה- הכנסתו של הנער העובד חייבת במס הכנסה רגיל, נוער בגילאים 16 עד 18, זכאי לנקודת זיכוי, בנוסף לנקודות הזיכוי הרגילות.

 נער עובד בגילאים לעיל, זכאי ל- 3.25 נקודות זיכוי, ונערה עובדת זכאית ל- 3.75 נקודות זיכוי.

ביטוח לאומי - נער עובד פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי ומס בריאות.

מעסיקו  חייב בתשלום דמי ביטוח בשיעור מופחת משכרו של הנער העובד ("חלק המעביד"). החל ממשכורת ינואר 2010, חלק המעביד עומד על 0.38% עד 4,809 ₪, ו-0.61% מסכום זה ועד המקסימום (79,750 ₪).

תשלום זה מבטח את העובד בתאונות עבודה,בענף פשיטת רגל.

לסיכום,

אחריות לקיום סעיפים אלה חלה על המעסיקים בני נוער במהלך החופש הגדול ,וגם במהלך השנה כולה ,יש להיצמד לכללים ובכל למנוע בעיות מיותרות בעתיד.

כותב – יורם אזרד מומחה לשכר יועץ מס ופרישה

 
חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 224 והוראת שעה), התשפ''א- 2021
הוראת שעה - פטור למעסיק מתשלום דמי ביטוח בעד עובד שהיה בחל"ת בתקופת משבר הקורונה
[לידיעה המלאה]
החלטת ועדת מעקב בנושא ימי מחלה וימי אבל בתקופת הסכמי היציאה לחופשה בתקופת החירום – קורונה
בעקבות התפשטות נגיף הקורונה, חלו על המשק הוראות מיוחדות במטרה להתמודד עם הנגיף ...
[לידיעה המלאה]
פורסמו הנחיות למשיכת עד 7,500 ₪ בחודש מקרנות ההשתלמות בפטור ממס
תקופה שמיום 10 באוגוסט 2020 ועד ליום 9 בפברואר 2021, עובד או יחיד, יהיו רשאים ...
[לידיעה המלאה]
דמי ניהול במכשירי החיסכון הפנסיוני-תיקון-הוראת שעה על רקע משבר הקורונה
הגוף המוסדי רשאי להעלות שיעור דמי הניהול לעמית עוד בטרם הסתיימה תקופת ההנחה אם ...
[לידיעה המלאה]
הבהרות המוסד לביטוח לאומי בנוגע להארכת תקופת הזכאות לדמי אבטלה
הארכת הזכאות לדמי אבטלה
לנוכח שאלות רבות ממקבלי דמי אבטלה שנמצאים בחופשה ללא ...
[לידיעה המלאה]
תגמולים למשרתים במילואים שיצאו לחל''ת בעקבות הקורונה
ביום 26.5.2020 פרסם המוסד לביטוח לאומי הודעה לפיה כדי להקל על המשרתים במילואים ...
[לידיעה המלאה]
תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)(כיסויים ביטוחים בקופות גמל)(נגיף הקורונה החדש)(הוראת ש
על מנת למנוע פגיעה אפשרית בכיסויים הביטוחיים, , אשר עלולה להיגרם לעמיתים כתוצאה ...
[לידיעה המלאה]
תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות) (תיקון מס' 7), התש''ף 2020 – 6.4.2020
החל מיום 19.4.2020 בכל מקומות העבודה שלא נאסר להפעילם מותר להעסיק במקום העבודה, ...
[לידיעה המלאה]
דחיית עקב משבר הקורונה במועד ההגשה של דוחות שנתיים בניכויים לשנת 2019
על מנת לאפשר תפעול מהיר ויעיל של תהליך קליטת דוחות הניכויים ובכדי להקל על ציבור ...
[לידיעה המלאה]
הארכת תיאומי מס-2019
תינתן ארכה עד לתאריך תשלום משכורת פברואר 2020, ולא יאוחר מתאריך 13.3.2020. ...
[לידיעה המלאה]
הנחיות המוסד לביטוח לאומי לגבי קבלת דמי אבטלה לעובדים הנאלצים לצאת לחופשה ללא תשלום בעקבות משבר הקור
[לידיעה המלאה]
ציבור הגמלאים מקבלי הקצבאות -תיאום מס 2020
תינתן ארכה עד לתאריך 30.4.2020.
[לידיעה המלאה]
סעיף 9א(ב) לפקודת מס הכנסה – הנחיות לעניין ''הפטור הנוסף'';
במסגרת החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מסי 190 והוראת שעה), התשע"ב-2012, שנכנס ...
[לידיעה המלאה]
צו הרחבה בעניין תשלום שכר לעובדים אשר נעדרו מעבודתם בשל המצב הביטחוני בתקופה שמיום 1.5.2018 ועד ליום
ביום 14.8.2019 נחתם בין מדינת ישראל ונשיאות הארגונים העסקיים לבין הסתדרות ...
[לידיעה המלאה]
כנס פורשי משטרת ישראל
יועץ המס והפרישה יורם אזרד העביר את ההרצאה בנושא היבטי מיסוי לפורש במשטרת ...
[לידיעה המלאה]
ליווי פורשי הכנסת
יועץ המס והפרישה יורם אזרד נבחר על ידי כנסת ישראל ,לטפל בפורשי הכנסת הפורשים .
[לידיעה המלאה]
פורשים / מפוטרים - ייעוץ פרישה דבר חשוב מאוד
בימים האחרונים אנחנו עדים למבצעי פרישה גדולים במשק כגון טבע, בז"ן ,אגד ...
[לידיעה המלאה]
ארגון המורים בישראל - בחר את יורם אזרד יועץ המס והפרישה
יורם אזרד יועץ המס והפרישה העביר את 3 ההרצאות של פורשי ארגון המורים בישראל ...
[לידיעה המלאה]
מיסוי הפרשה לפיצויי פיטורין
החל מיום 1/1/2017 ההפרשות לפיצויים לשכר מעל 32,000 ₪ יהיו חייבות במס כלומר שווי ...
[לידיעה המלאה]
יורם אזרד יועץ מס ופרישה
יורם אזרד ילווה את כול המורים הפורשים של ארגון המורים בישראל
משרד התיירות ...
[לידיעה המלאה]
 
קורס חשבי שכר בכירים   תיקון 190   יועץ פרישה     שיווק מתקדם באינטרנט